Про розвиток конкурентоспроможної особистості майбутніх менеджерів

Сучасне російське суспільство не надає випускникам вузів гарантії зайнятості на ринку праці. Щоб знайти роботу, випускнику, крім знань, умінь і навичок за фахом, необхідно володіти і певними особистісними якостями.

До таких, перш за все, відносяться суб`єктна позиція, вміння чітко формулювати свої цілі і життєві плани, стресостійкість, творче ставлення до справи, незалежність, здатність до безперервного професійного росту і саморозвитку. Безумовно, такі властивості особистості повинні бути вираженими і у менеджерів.

Однак традиційні лекції і семінари не можуть в повній мірі сформувати професійно важливі якості майбутнього фахівця, тому що ці заняття покликані працювати з його особистістю. В таких умовах постає питання про вибудовування курсів, які будуть спрямовані на розвиток конкурентоспроможності менеджерів на протязі їх навчання у вузі.

Проблеми розвитку особистості, професійного становлення фахівців різного профілю активно опрацьовуються в роботах багатьох авторів, зокрема - Н.В Кузьміної, А. А. Реан, А. А. Деркача, Л. М. Митіної, Е.А.Климова, З. А.Решетовой і т.д. В останні роки в зв`язку з поширенням професії менеджера досліджуються аспекти управлінської діяльності в роботах Т.Ю.Базарова, Б.Л.Ереміна, Е.А.Аксеновой і ін. Питання професійної підготовки і розвитку особистості в процесі її навчання в вузі тільки починають осмислюватися в психології.
В рамках розвиваючого підходу до навчання студентів в одному з калузький вузів в навчальний план 1 курсу спеціальності "Державне і муніципальне управління" включений експериментальний факультативний курс "Конкурентоспроможна особистість управлінця". До викладання залучаються студенти-психологи іншого вузу під час навчальної практики. Майбутні психологи отримують можливість не тільки моделювати і викладати курс, але і відстежувати зміни, що відбуваються в особистості слухачів.

Даний курс, як вже було заявлено, має на меті розвиток у студентів професійно важливих якостей особистості, що підвищують в сучасних умовах їх конкурентоспроможність як менеджерів. У програмі курсу розглядається поняття "конкурентоспроможної особистості", ПВК, що входять в її структуру, Освоєння навичок самопрезентації та переконливого впливу на аудиторію під час публічного виступу в курсі присвячено окремий розділ.

Серйозну увагу при підготовці майбутніх менеджерів, приділяється вмінню управляти собою і розподіляти свій час. Керівник повинен знати і чітко уявляти, чого він хоче досягти, яким чином і в які терміни. Чим раніше людина починає замислюватися над тим, де, на якому робочому місці і яким він бачить себе після закінчення вузу, тим простіше йому буде досягти своїх цілей. Рівень розвитку мотивації і цілепокладання у студентів забезпечує їх успішність в подальшій професійній діяльності, а значить, ключовим чином вплине на результативність їх працевлаштування після закінчення вузу.

Робота менеджера пов`язана з управлінням людськими ресурсами. Усвідомлення цінності внеску кожного співробітника в досягнення спільної мети групи виникає лише в ситуації, що команді. Автор курсу вважає, що студентам необхідно з 1 курсу вчитися працювати в групі, налагоджувати ефективну комунікацію всередині неї і за її межами. Саме тому для слухачів проводяться заняття, які дозволяють їм сформувати уявлення про функціональні ролях учасників групи (зокрема - лідера), про закони і способи вибудовування відносин всередині неї, в результаті чого члени студентської групи вчаться плідно співпрацювати один з одним при виконанні колективного завдання.

Керівник, маючи справу з людьми, у своїй роботі стикається з нестандартними ситуаціями, вирішення яких неможливо здійснити відомими методами. У цьому випадку, щоб знайти гідний вихід зі скрутного становища, менеджеру необхідно застосувати всю свою творчість. Саме тому в програму курсу включено розділ, присвячений креативності та способам її розвитку.

В цілому слід зазначити, що навчальний курс "Конкурентоспроможна особистість управлінця" носить яскраво виражений практико-орієнтований характер. У ньому широко використовуються ігрові методи, тренінги, відеотренінги, психотехнічні вправи, дискусії, короткі лекційні блоки, що базуються на раздаточном матеріалі. Діагностичні методи (анкети, самозвіт, шкальні техніки) дозволять провідним курсу відстежити зміни, що відбуваються у самосвідомості особистості кожного слухача. Передбачається, що даний курс допоможе студентам-управлінцям вже на першому році навчання усвідомити себе суб`єктами своєї майбутньої професійної діяльності, оцінити свої якості і намітити напрямки і можливості для подальшого особистісного і професійного зростання.

Краснощеченко Л.В.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

» » Про розвиток конкурентоспроможної особистості майбутніх менеджерів