Якості менеджера. Професійно важливі якості менеджера.

Вимоги сьогоднішнього дня, пов`язані з реформуванням економіки, зумовлюють необхідність по-новому поглянути на якість підготовки і конкурентоспроможність менеджера, як провідного суб`єкта управлінської діяльності. Особлива роль в підготовці фахівців приділяється вищої професійної освіти. Метою сучасної системи професійної освіти є підготовка висококваліфікованих працівників, конкурентоспроможних на ринку праці.
Однією з найважливіших стає проблема підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців-управлінців. У зв`язку з цим велике значення мають знання професійних здібностей і особистісних якостей менеджерів, які необхідно формувати у студентів для повноцінної підготовки їх як майбутніх професіоналів в управлінській сфері. Рівень розвитку здібностей і особистісних характеристик є визначальним фактором, від якого залежить ефективність професійної діяльності.

Професійно важливі якості

Однією зі складових конкурентоспроможності фахівця є професійно важливі якості (ПВК), тобто якості людини, необхідні для успішного виконання даної трудової діяльності (Н.С. Пряжников, Є.Ю. Пряжнікова, 2004). Виявлення ПВК менеджерів було присвячено безліч робіт (І.Г. Никифоров, А.В. Карпов, Е.А. Климов, О.С. Виханский, І.В. Журавльов, М.П. Лебідка, І.Р. Стремякова і ін.). Кожен їх авторів пропонує свій перелік професійних здібностей і професійно важливих якостей, необхідних менеджеру для успішного здійснення управлінської діяльності-проте єдиної загальноприйнятої структури управлінських здібностей немає.
Для вирішення цієї складної проблеми нами був використаний метод експертних оцінок. Експертними оцінками називають інформацію якісного характеру, отриману за допомогою експертів і засновану на досвіді і інтуїції фахівців. На основі опитувальних методик А. А. Крилова ми розробили анкету, яка включає в себе інформацію про експертів, таку як стать, місце роботи, посаду та стаж респондента, а також вибірку з 20 здібностей і якостей, необхідних, на нашу думку, менеджеру. А саме:
 • компетентність,
 • володіння навичками ділового спілкування,
 • ораторська практика,
 • розвинені дипломатичні навички,
 • креативне мислення в управлінській діяльності,
 • розвинені психомоторні якості,
 • трудова мотивація,
 • комунікативні здібності,
 • організаторські здібності,
 • здібності до навчання,
 • лідерські здібності,
 • вміння аналізувати і прогнозувати,
 • професійна інтуїція,
 • висока емоційно-вольова стійкість,
 • готовність до розумного ризику,
 • рішучість,
 • обов`язковість,
 • терплячість,
 • здатність до самооцінки власної діяльності,
 • винахідливість і здатність до інновацій.

Дослідження найбільш важливих професійних якостей менеджера

В якості експертів виступала група менеджерів (40 осіб), які навчаються на ФПК за президентською програмою підвищення кваліфікації на базі Сев-КавГТУ. Експертам пояснювалося, що зазначені в бланку експертної оцінки якості повинні бути оцінені по 3-бальною шкалою: 3 бали - необхідна менеджеру професійно важливе якість-2 бали - досить важлива професійна якість, 1 бал - бажане, але не обов`язкове для менеджера професійну якість, 0 балів - непотрібне менеджеру професійну якість. Для обрахунку та інтерпретації отриманих результатів були використані методи математичної та статистичної обробки. В результаті проведеного дослідження ми виявили, що найбільш важливими професійними якостями для менеджера, на думку експертів, є:
 • компетентність (1-й ранг),
 • комунікативні здібності (2-й ранг),
 • організаторські здібності (3-й ранг),
 • вміння аналізувати і прогнозувати (4-й ранг),
 • лідерські здібності (5-й ранг),
 • володіння навичками ділового спілкування (6-й ранг).

Найменш важливими якостями були визнані:
 • готовність до розумного ризику (18-й ранг),
 • терплячість (17-й ранг),
 • ораторська практика (16-й ранг),
 • трудова мотивація (15-й ранг),
 • розвинені дипломатичні навички (14-й ранг),
 • висока емоційно-вольова стійкість (13-й ранг).
Виходячи з результатів експерименту, можна зробити висновок про те, що подальшими завданнями в області рішення вишерассматріваемой проблеми може бути планомірне дослідження здібностей управлінців, що включає в себе їх діагностику, розвиток і формування.

Белякова И.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Якості менеджера. Професійно важливі якості менеджера.