Психологічна оцінка управлінських кадрів в період атестації

Аналіз кадрово-управлінських і психологічних проблем атестації управлінських кадрів (на прикладі керівників МВС Росії середньої ланки) показав, що існуюча система її організації і проведення вимагає кардинального вдосконалення перш за все в плані розробки науково-методичного забезпечення, що дозволяє здійснити об`єктивну оцінку професійно важливих особистісних якостей і ступеня професіоналізму керівних кадрів.

Для підвищення ефективності атестації керівників різного рівня управління вкрай важливо визначити концептуальні підходи і принципи, складові теоретичну основу цієї роботи. Стосовно до атестації керівників ОВС необхідна розробка концепції, обґрунтування принципів, напрямків і методології оцінки кадрів, їх особистісних якостей та рівня професіоналізму.

Незважаючи на певну опрацювання методологічних питань психодіагностики, а також наявність ряду прикладних досліджень, науково-методичного забезпечення психологічного вивчення особистості керівника приділено менше уваги, ніж того вимагають завдання психологічної служби при роботі з резервом кадрів на висування, підборі керівників.

В ході дослідження нами обґрунтовані концепція, принципи, психологічні технології атестації керівників МВС Росії на основі багаторівневого комплексного підходу до оцінки їх професійно важливих якостей і рівня професіоналізму.

Результати комплексного дослідження дозволили зробити наступні висновки:
1. Атестація керівників МВС Росії, як важлива частина кадрово-управлінської системи, повинна розглядатися як системне психологічне явище, що включає концептуальні, процесуальні та організаційно-методичні особливості, принципи і психологічні технології оцінки професійно важливих якостей, рівня посадової відповідності і стилю діяльності керівників, а також технології інформаційно-аналітичного забезпечення.

2. Об`єктивність і якість атестація керівників, як системного психологічного явища і важливого елемента кадрово-управлінської політики, можуть бути досягнуті при використанні психологічних технологій багаторівневої експертної та психодіагностичної оцінки професійно важливих якостей і рівня посадової відповідності, організації ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення.

3. Запропоновані нами психологічні технології експертної оцінки професійно важливих якостей керівників, що характеризують їх службово-професійну спрямованість, вольові риси характеру, комунікативні та організаторські здібності, інтелектуальні якості і психолого-педагогічну компетентність, а також рівень посадової відповідності, є інформативним і практичним інструментарієм кваліметрії професіоналізму і психологічного забезпечення атестації керівних кадрів ОВС.

4. Психологічна технологія багатовимірної (регресійній) оцінки сформованості та вкладу професійно важливих якостей в успішність професійної діяльності керівників ОВС дозволяє з високою точністю і достовірністю визначати не тільки значимість, а й задіяність (вклад) професійно важливих якостей в професіоналізм службової діяльності керівників ОВС.

5. Багатовимірна регресійна модель, що включає комплекс валідних показників психодіагностичних тестів (16-факторний особистісний опитувальник, шкала прогресивних матриць Д.Равена, тести "Потреба в досягненнях", "УСК", "КОС"), дозволяє з високою точністю здійснювати психологічний контроль професійної придатності керівників ОВС та оцінювати їх професійно-особистісний потенціал.

6. Комплексна оцінка сформованості професійно важливих якостей, багатовимірні технології їх кваліметрії і система інформаційно-аналітичного забезпечення атестації керівників ОВС є важливими елементами кадрово-управлінської роботи, що забезпечує проведення цілеспрямованих заходів по формуванню особистісних якостей та прийняття ефективних кадрово-управлінських рішень.

Жуков І.А., Мануйлов І.Г.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Психологічна оцінка управлінських кадрів в період атестації