Професіоналізм викладача і телекомунікаційні технології

Важливим компонентом підвищення ефективності впровадження в освітній процес професійної перепідготовки державних службовців є професіоналізм викладацького складу.

У зв`язку з цим нами виконані дослідження з визначення рівня сформованості професійно важливих якостей (педагогічної спрямованості, педагогічних умінь), як важливих умов забезпечення ефективності використання комп`ютерних телекомунікаційних технологій навчання (ТТО) в освітньому процесі викладачами вузів, що здійснюють перепідготовку державних службовців. На першому етапі дослідження було проведено теоретичний аналіз проблеми кваліметрії професіоналізму викладачів вузів, виявлені її особливості та специфіка. Ці особливості професійної діяльності та структура дидактичних здібностей, необхідних знань і умінь викладача висувають певні вимоги до їх професійно важливих якостей, що характеризує професійну компетентність, общепедагогические і спеціальні уміння. Серед останніх важливе місце займають вміння, щоб забезпечити ефективне використання в навчальному процесі інновацій, в тому числі, комп`ютерних технологій навчання.
Виконаний аналіз успішності педагогічної діяльності, ефективності використання в освітньому процесі ТТО і сформованості педагогічних умінь у викладачів показав наступне. За даними загальної вибірки основна частина (75.5%) викладачів знаходиться на середньому (56,4%) і високому (19.1%) рівні педагогічної діяльності-в структурі педагогічних умінь найбільш сформовані гностичні і організаторські вміння. Високим (25.8%) і середнім (33%) рівнем ефективності використання ТТО в навчальному процесі відрізняються 58.8% викладачів. Відповідно низький рівень професіоналізму (репродуктивний і адаптивний) відзначений у 24.5% викладачів. При цьому низькою ефективністю використання ТТО в освітньому процесі характеризувалися 41% педагогів. Частина викладачів (за даними анонімного опитування - близько 17%) не готова до впровадження інновацій у власну педагогічну діяльність і не планує цього найближчим часом.

Оцінка педагогічних умінь у педагогів показала, що рівні сформованості цих умінь мають свої особливості в різних за рівнем ефективності використання ТТО групах викладачів. Це проявилося як у рівнях сформованості ПВК, так і в їх пріоритети в загальній структурі умінь і щодо свого внеску в ефективність педагогічної діяльності, що встановлено за даними багатовимірного регресійного аналізу шляхом побудови математичних моделей залежності ефективності використання ТТО від рівня сформованості педагогічних умінь викладачів.

Результати оцінки вираженості підсистем педагогічних умінь дозволили виявити резерви та напрямки зростання професіоналізму педагогічної діяльності викладачів, які перебувають на різних рівнях ефективності використання ТТО в навчальному процесі. Виконане зіставлення 5 груп педагогічних умінь (по Н. В. Кузьміної) і груп умінь (етапів діяльності, по В.А.Якуніну) показало (за даними кореляційного аналізу) їх досить тісний взаємозв`язок і несуперечливість. Показано наявність неоднозначного зв`язку ефективності використання ХТО як прояви професіоналізму з педагогічним стажем і віком. При цьому вік більш тісно, але з протилежним знаком, корелював з ефективністю використання ТТО. Іншими словами найбільш високою ефективністю використання ТТО відрізняються педагоги у віці 36-45 років (59,3% з них мали високу ефективність використання ТТО) зі стажем педагогічної роботи 10-15 років (47%). Низька ефективність використання ТТО відзначена у віковій групі 46-49 (23.5%) і 50 і більше років (29.4%), а також при стажі менш 5 років (46%).

Отримані дані дозволили сформулювати рекомендації викладачам вузів щодо вдосконалення їх професіоналізму і підвищенню ефективності використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі.

Нехвядовіч Е.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Професіоналізм викладача і телекомунікаційні технології