Педагогічний артистизм і сугестивна вміння викладача

Сучасний процес навчання іноземної мови передбачає активну взаємодію викладача і учнів. Здатність педагога організувати ефективну педагогічну спілкування визначає успішність навчального процесу, який, з одного боку, спрямований на розкриття особистісних особливостей учнів та - з іншого, на оволодіння ними іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Під педагогічним спілкуванням найчастіше розуміють професійне спілкування викладача з учнями в процесі навчання і виховання, що має певні педагогічні функції. Повноцінне і оптимальне педагогічне спілкування забезпечує сприятливий психологічний клімат і оптимізує навчальну діяльність і відносини між педагогом і учнями. Особливу роль в організації ефективного педагогічного спілкування одні автори відводять педагогічному артистизму, інші - сугестивному вмінням. Однак обидві групи умінь мають загальну спрямованість - вплив на неусвідомлювані процеси учнів.
А.Б.Вескер справедливо зазначає, що близькі групи здібностей функціонують в театральній і педагогічної діяльності. Е.Г.Кашіна визначає педагогічний артистизм як складний комплекс особистісних якостей і умінь, що дозволяє вчителю глибше, яскравіше виразити себе, донести до учнів свої думки і почуття і домогтися адекватної реакції. О.С.Булатова виділяє внутрішній і зовнішній артистизм педагога. Внутрішній артистизм - це культура, безпосередність педагога, його чарівність, емоційність, гра уяви, самовладання в умовах публічності тощо Зовнішній, розімкнутий на клас артистизм - це ігрова подача, "техніка" ігри, особливі форми вираження свого ставлення до матеріалу, передача свого емоційного ставлення до діяльності, володіння умінням самопрезентації тощо Таким чином, поняття педагогічного артистизму включає в себе і своєрідність особистості педагога, і сукупність навчальних прийомів, і концепцію педагогічної творчості. Як підкреслює О.С.Булатова, завдання артистичного педагога - емоційно впливати на учнів, викликати в них певні переживання.

Суґестивні здібності та вміння педагога розглядають, як правило, також в плані емоційного впливу на учнів. При аналізі здібностей мають на увазі психологічні особливості людини, виконуючого ту чи іншу діяльність, при аналізі умінь - особливості виконання діяльності даними людиною. В.А.Крутецкий і Е.Г.Балбасова вважають, що сугестивні здібності виражаються безпосередньо в вольовому впливі вчителя на учнів, в його здатності висувати вимоги і добиватися їх безумовного виконання. Визначення сугестивна здібностей як здібностей до емоційно-вольовій впливу на учнів зустрічається у багатьох навчальних посібниках з педагогічної майстерності.
Н.Б.Мухоріна вважає такі визначення неповними, так як вони характеризують тільки один вид вселяє впливу - пряме навіювання. На її думку, сугестивні вміння - це сукупність професійних розумових і практичних дій педагога, що дозволяють йому застосовувати навіювання з метою формування поглядів і відносин дитини до навколишнього світу, активізації процесів саморегуляції і самовиховання, а також зміни і корекції будь-яких аспектів його свідомості і поведінки . Однак, незважаючи на своє більш конкретизоване визначення поняття сугестивна умінь, вона звужує його, роблячи акцент лише на вихованні дитини, тоді як сугестивна вміння застосувати й для дорослої аудиторії учнів.
Н.Б.Мухоріна чітко відокремлює суґестивні вміння від інтуїтивного використання сугестії, і в цьому її розуміння зближується з позицією Е.Г.Кашіной по педагогічному артистизму: так чи інакше вони припускають підготовку, вироблення навичок, оволодіння певними прийомами з плином практики, в процесі спеціального навчального курсу. Незважаючи на те, що в рамках проблеми розвитку педагогічного артистизму на сугестію і сугестивна вміння прямо не вказують, група умінь і здібностей, пов`язана з ним, співвідносна з застосуванням вселяє впливу на учнів. Специфікою педагогічного артистизму є те, що використовувані прийоми саморегуляції і навіювання запозичені з акторської практики. Таким чином, зовнішній артистизм передбачає суґестивні вміння, внутрішній - сугестивні здібності. Виявлення цих компонентів в структурі педагогічного артистизму дозволяє глибше зрозуміти особливості і умови його формування. Також і аналіз сугестивна умінь через призму педагогічного артистизму розкриває велику область сугестивна проявів. Так як свідоме застосування сугестії часто сприймається викладачами як маніпуляція свідомістю учнів, ставлення до прийомів вселяє впливу часто негативний, хоча кожен викладач інтуїтивно використовує суггестию. Наслідком такого ставлення часто є низький рівень сугестивна умінь у педагогів, особливо, початківців.

Юрова І.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Педагогічний артистизм і сугестивна вміння викладача