Професійно важливі якості педагогаВажливим компонентом у структурі особистості педагога виступають професійно важливі якості. В.Д. Шадриков під професійно важливими якостями розуміє індивідуальні якості суб`єкта діяльності, що впливають на ефективність діяльності і успішність її засвоєння. До професійно важливих якостей він відносить також і здібності. Від сформованості професійно важливих якостей особистості педагога залежить і продуктивність педагогічної діяльності.
Важливим професійно-педагогічним якістю є логічне мислення. Логічне мислення відображає сформованість логічних прийомів мислення як сукупності дій, спрямованих на виконання операцій аналізу, синтезу, класифікації понять, знаходження логічних відносин.
Домінантними якостями в професійно-педагогічної діяльності (Р.А. Міжеріков, М.Н. Єрмоленко) є активність особистості, цілеспрямованість, врівноваженість, бажання працювати зі школярами, здатність не губитися в екстремальних ситуаціях, чарівність, чесність, справедливість, сучасність, педагогічний гуманізм , ерудиція, педагогічний такт, толерантність, дисциплінованість, педагогічний оптимізм. Крім того, сюди слід включити такі якості, як вимогливість, відповідальність, комунікабельність.
У професіограму педагога входить і така якість, як педагогічний артистизм, яке виражається в здатності втілювати думки і переживання в образі, поведінці, слові, багатство особистісних проявів педагога. Вивчення діяльності артистичних педагогів показало, що їм, як правило, властиві прийняття себе як особистості, схильність усвідомлювати себе носіями позитивних, соціально зроблених характеристик, впевненість в собі і значущості своєї справи, висока ступінь збігу особистих і професійних інтересів, бажання постійно вдосконалюватися, високий рівень спрямованості на діяльність.
аутокомпетентность - адекватне уявлення про свої соціально-професійні характеристики та володіння технологіями подолання професійних деструкціі-
екстремальна компетентність - здатність діяти у раптово ускладнилися умовах, при аваріях, порушеннях технологічних процесів.
професійна компетентність оцінюється рівнем сформованості професійно-педагогічних умінь. З позиції основних операційних функцій педагога професійної школи можна виділити наступні групи професійно-педагогічних умінь:
гностичні вміння - пізнавальні вміння в області придбання загально, виробничих і психолого-педагогічних знань, які передбачають отримання нової інформації, виділення в ній головного, істотного, узагальнення та систематизація власного педагогічного досвіду, досвіду новаторів і раціоналізаторів виробництва-
ідеологічні вміння - соціально-значущі вміння проведення політико-виховної роботи серед учнів, пропаганди педагогічних знань-
дидактичні вміння - общепедагогические вміння визначення конкретних цілей навчання, вибору адекватних форм, методів і засобів навчання, конструювання педагогічних ситуацій, пояснення навчально-виробничого матеріалу, демонстрації технічних об`єктів і прийомів роботи-
організаційно-методичні вміння - вміння реалізації навчально-виховного процесу, формування мотивації навчання, організації навчально-професійної діяльності учнів, встановлення педагогічно виправданих взаємовідносин, формування колективу, організації самоврядування-
комунікативно-режисерські вміння - общепедагогические вміння, які включають перцептивні, експресивні, сугестивна, ораторські та вміння у сфері педагогічної режіссури-
прогностичні вміння - общепедагогические вміння прогнозування успішності навчально-виховного процесу, що включають діагностику особистості і колективу учнів, аналіз педагогічних ситуацій, побудова альтернативних моделей педагогічної діяльності, проектування розвитку особистості і колективу, контроль за процесом і результатом-
рефлексивні вміння - здатність до самопізнання, самооцінка професійної діяльності і професійної поведінки, самоактуалізація-
організаційно-педагогічні вміння - общепедагогические вміння планування виховного процесу, вибору оптимальних засобів педагогічного впливу і взаємодії, організації самовиховання і самоврядування, формування професійної спрямованості особистості обучающіхся-
общепрофессіональние вміння - вміння читання і складання креслень, схем, технічних діаграм, заповнення розрахунково-графічних робіт, визначення економічних показників виробництва-
конструктивні вміння - інтегративні вміння розробки технологічних процесів і конструювання технічних пристроїв, включають розробку навчальної та техніко-технологічної документації, виконання конструкторських робіт, складання технологічних карт, що направляють тестів-
технологічні вміння - кількісні вміння аналізу виробничих ситуацій, планування, раціональної організації технологічного процесу, експлуатації технологічних пристроїв-
виробничо-операційні вміння - загальнотрудові вміння по суміжних профессіям-
спеціальні уміння - вузькопрофесійні вміння в рамках якої-небудь однієї галузі виробництва.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Професійно важливі якості педагога