Структура професійної діяльності китаїста

Для складання професіограми фахівця-китаїста ми скористалися результатами досліджень, виконаних на факультеті психології СПбДУ, в першу чергу методикою вивчення і класифікацій професійно значущих якостей фахівця, запропонованими Е.С.Кузьміним, аналізом професійного середовища діяльності китаїста, його діяльності як суб`єкта праці, аналізом думок викладачів східного факультету і аналізом ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності. Ми використовували також методику системного рівневого аналізу професійної діяльності, розроблену В. Д. Шадрикова.

Метою професіограми було вироблення загальних підходів до визначення обсягу і змісту професійної діяльності фахівця даного профілю, оцінці його професійних знань, умінь і навичок, особистісних якостей, що визначають його можливість працювати в умовах ринкових відносин, домагаючись результатів, адекватних вимогам суспільного і науково-технічного прогресу.

Аналіз проводився на інформаційному, компонентно-цільовому, структурно-функціональному, психофізіологічному та особистісно-мотиваційному рівнях. В якості теоретичної моделі служила функціональна психологічна система діяльності, принцип функціональності якої означає, що система будується з уже наявних психологічних елементів шляхом їх динамічної мобілізації відповідно до вектором "мета - результат", і основними елементами є мотиви, цілі, програми, інформаційні основи і підсистема деятельностно значущих аспектів діяльності.

Під моделлю китаїста ми розуміли:
* Професійні (ділові) вимоги: мовні знання, уменія- країнознавчих знання-знання правил ділового міжнародного етікета- дидактичні знання і вміння навчання китайській мові;

* Соціально-психологічні (концептуальні) вимоги: комунікативні уменія- загальні інтелектуальні знання, вміння і навикі- вміння і навички самоосвіти (самоконтролю, самооцінки і самоорганізації діяльності та поведінки);

* Особистісні якості: почуття професійного обов`язку, старанність, ділова і моральна відповідальність, інтелектуальна і емоційна захищеність у проблемних ситуаціях.

Професія за типом є сігнономіческой і соціономічної, по мети і професійним завданням - гностичної, по вирішення соціальних проблем - комунікативної, по відношенню до знаряддя праці - мовної, за соціальним станом її носія в колективі і його ролі у вирішенні професійних завдань - перекладацької. Китаїст повинен бути психічно витривалий і емоційно стійкий.

У професійній діяльності в силу економічних умов китаїст може виконувати функції медіатора (посередника), перекладача, китаеведа, лінгвіста, педагога і нерідко керівника. Китаїст може працювати в одній або декількох організацій. Наприклад, працюючи у вузі викладачем і займаючись науковою діяльністю, може вести міжнаціональні переговори, займатися перекладом науково-технічних текстів. Як викладачеві, вченому і перекладачеві йому повинні бути властиві практичне і творче мислення- концентрація і стійкість уваги-вміння організувати і зробити ефективним спілкування-вміння швидко аналізувати обстановку, будуючи адекватні її моделі на основі візуального спостереження за тими, з ким він вступає в контакт, їх жестів, мімікі- приймати правильні рішення і втілювати їх в дію. Йому необхідно бути товариським, доброзичливим, відповідальним і обачним.

Головні компоненти в діяльності китаїста - гностичний і комунікативний, центральні професійні значущі якості - вміння самоосвіти і самоорганізації, комунікативні вміння, почуття відповідальності. Він повинен опанувати систему загальних, спеціальних і специфічних умінь: визначати мету в діяльності, знаходити інформацію для реалізації поставленої мети, прогнозувати можливі результати, приймати правильні рішення щодо реалізації мети, реалізовувати рішення діяльності, вміти взаємодіяти з іншими людьми з метою вирішення завдання, контролювати і коригувати незадовільні результати діяльності.

Ціцельская Ю.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Структура професійної діяльності китаїста